၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ် အတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် အဆင့် (၂) ဖြင့် ဝင်ငွေခွန် အများဆုံး ထမ်းဆောင်ဆု

၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ စည်းကြပ်နှစ် အတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် အဆင့် (၂) ဖြင့် ဝင်ငွေခွန် အများဆုံး ထမ်းဆောင်ဆု

၂၀၁၇-၂၀၁၈ စည်းကြပ်နှစ် ဝင်ငွေခွန်၊ ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန်နှင့် အထူးကုန်စည်ခွန် အများဆုံး ပေးဆောင်ခဲ့သူများ အား ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်းလွှာ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခြင်း အခမ်းအနား

၂၀၁၇-၂၀၁၈ စည်းကြပ်နှစ် ဝင်ငွေခွန်၊ ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန်နှင့် အထူးကုန်စည်ခွန် အများဆုံး ပေးဆောင်ခဲ့သူများ အား ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်းလွှာ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခြင်း အခမ်းအနား

ဗီယက်နမ် စီးပွားရေးဌာနမှ ဒုတိညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် MEHL မှ တာဝန်ရှိသူများ တွေ့ဆုံခြင်း

ဗီယက်နမ် စီးပွားရေးဌာနမှ ဒုတိညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် MEHL မှ တာဝန်ရှိသူများ တွေ့ဆုံခြင်း

သမ္မတ ဦးထင်ကျော်မှ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ စည်းကြပ်နှစ်တွင် အခွန်အများဆုံးထမ်းဆောင်သူများအား ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်ချီးမြင့်ခြင်း

သမ္မတ ဦးထင်ကျော်မှ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ စည်းကြပ်နှစ်တွင် အခွန်အများဆုံးထမ်းဆောင်သူများအား ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်ချီးမြင့်ခြင်း

12345